Služby

Nezávislý personálny audit

Prečo je personálny audit potrebný?

Personálny audit ponúka organizácii objektívne a nezávislé preskúmanie a hodnotenie stavu, ako aj návrh riešení na zvýšenie efektívnosti jednotlivcov, organizačných jednotiek a celej organizácie. Je to jeden z nástrojov na zvýšenie efektívnosti organizácie.

Využíva sa na posúdenie organizačnej štruktúry organizácie, efektívnosti informačných tokov, činností vykonávaných neefektívne alebo duplicitne, vyťaženosti jednotlivých pracovníkov, vhodnosti a plnenie kvalifikačných požiadaviek na jednotlivé funkcie, osobnostných profilov pracovníkov s pomenovaním ich silných a slabých stránok.

Kedy sa využíva?

Personálny audit sa zvyčajne používa v situáciách, keď je potrebné vyhodnotiť stav ľudí a zlepšiť fungovanie organizácie. Najbežnejšie dôvody na vykonanie personálneho auditu sú tieto:

 • Zlepšenie výkonnosti organizácie ako celku a optimalizácia  ľudských zdrojov
 • Optimalizácia nákladov a zníženie počtu pracovníkov
 • Zlepšenie systému riadenia ľudských zdrojov v organizácii vrátane odmeňovacieho systému a motivácie
 • Vytvorenie základu pre individuálny rozvoj a kariérne plány zamestnancov
 • Posilnenie systémového využívania motivačných nástrojov v organizácii

Na čo sa zameriava?

 • Personálne procesy
 • Vyhodnotenie súčasného stavu ľudských zdrojov v organizácii
 • Úroveň kvality personálu (kompetencie, schopnosti, zručnosti)
 • Správne nastavenie rozsahu právomocí a zodpovedností pracovníkov
 • Efektívne využívanie ľudských zdrojov
 • Primeranosť množstva ľudských zdrojov (nedostatok alebo prebytok) – určenie optimálnych personálnych kapacít
 • Motivácia a angažovanosť zamestnancov
 • Interná komunikácia

Čo je výstupom personálneho auditu?

 • Optimalizované a aktualizované popisy pracovných miest, spracované charakteristiky a hodnotenie prác
 • Audit výkonnosti a efektivity zamestnancov a procesov
 • Návrh na zníženie počtu zamestnancov alebo opačne návrh na vytvorenie nových pracovných miest tam, kde sú potrebné
 • Objektívne posúdenie nastavenia a funkčnosti riadenia ľudských zdrojov – čo sa má zlepšiť, podporiť, alebo je nežiadúce
 • Objektívne posúdenie efektivity a účinnosti rozmiestnenia ľudských zdrojov a kvalifikačnej štruktúry – personálne
  obsadenie, vhodnosť pracovníkov na daných pozíciách, ich potenciál, pracovný výkon
 • Posúdenie organizačnej štruktúry, príprava na zmeny
 • Posúdenie efektívnosti nastavených procesov
 • Zhodnotenie schopností zamestnancov, ich potenciál, silné stránky a rozvojové oblasti – môže poslúžiť ako podklad pre vypracovanie plánu vzdelávania a rozvoja, kariérneho plánovania a nástupníctva
 • Posúdenie kompetencií a zodpovedností pracovníkov
 • Analýza interpersonálnych vzťahov
 • Analýza internej komunikácie
 • Analýza motivačnej štruktúry zamestnancov

Ako postupujem?

1. Úvodná bezplatná konzultácia

Na začiatku sa nezáväzne stretneme a identifikujeme problémové oblasti, ktoré potrebujete riešiť. Dohodneme si tak rozsah auditu (komplexný, čiastkový – nie celá organizácia, ale len určitá organizačná jednotka,…).

2. Predloženie ponuky spolupráce

Na základe získania informácií zo vstupnej konzultácie vám pripravím ponuku na mieru, ktorá bude obsahovať zadefinovanie personálneho auditu, harmonogram, spôsob realizácie, cenu. Po jej vzájomnom odsúhlasení sa začne realizácia auditu.

3. Realizácia auditu v zmysle schválenej ponuky

4. Predloženie záverecnej správy z auditu aj s návrhom riešení problémových oblastí

5. Po dohode zabezpecenie implementácie alebo podpora pri implementácii nápravných opatrení.

6 Podpora aj po ukončení auditu

Sledovanie dodržiavania realizovaných opatrení a zmien, vyhodnocovanie efektívnosti prijatých a realizovaných riešení.

Kontakt

Potrebujete zvýšiť efektivitu práce vašich zamestnancov? Kontaktujte ma.