Minulé, súčasné a budúce výzvy riadenia ľudských zdrojov v krajinách V4

Projekt Medzinárodného Vyšehradského fondu č. 22230227

Projekt je kombináciou rôznych aktivít, workshopov, primárneho zberu dát, prípravy písomných materiálov a publikovania výsledkov v profesijných, odborných a vedeckých periodikách a na stránkach inštitúcií zaoberajúcich sa RĽZ v krajinách V4. V rámci projektu a spolupráce medzi partnermi vo všetkých krajinách V4 prostredníctvom výmeny skúseností a vlastného výskumu sme vytvorili súbor poznatkov a dát, ktoré nám poskytnú obraz o úrovni implementácie procesov riadenia ľudských zdrojov v podnikoch v krajinách V4. Tie následne použijeme na formulovanie odporúčaní a zlepšovacích návrhov pre dotknuté podniky, implementujeme ich do vyučovacieho procesu na zapojených univerzitách a predstavíme širokej verejnosti. Projekt zároveň vytvorí komunitu výskumníkov v krajinách V4, ktorí budú pokračovať vo výskume implementácie procesov riadenia ľudských zdrojov a zintenzívnia spoluprácu medzi nimi. Zámerom je v podobných prieskumoch pokračovať aj v budúcnosti a sledovať tak postupný vývoj RĽZ vo všetkých krajinách V4. Plánovaný prieskum prispieva k vytváraniu vzťahov medzi podnikmi a univerzitami.

Oficiálne porovnanie implementácie personálnych procesov v rámci regiónu V4 zatiaľ neexistuje. Z doterajšej spolupráce sú isté náznaky, ale hlavným prínosom je vytvorenie komplexného pohľadu na RĽZ v celom regióne V4 a zlepšenie práce s ľuďmi v podnikoch. Jednotlivé krajiny majú potenciál vzájomnej inšpirácie a vytvorenia silného regionálneho trhu práce, ktorý bude motivovať kvalitných zamestnancov k mobilite v rámci regiónu V4 a naopak zníži motiváciu zamestnancov opustiť tento región. Očakávame od toho zvýšenie spokojnosti ľudí žijúcich v krajinách V4, pretože to znižuje potrebu opustiť známe prostredie, rozbiť rodinné väzby a prispôsobiť sa životu v inej časti sveta. Takto aspoň čiastočne prispejeme k zníženiu „odlivu mozgov“ v krajinách V4, čím podporíme celkovú životnú úroveň obyvateľov tohto regiónu.

Projekt finančne podporuje

Aktivity projektu

17.02. 2023 | Úvodné stretnutie zástupcov každej krajiny V4

Úvodné online stretnutie 4 zástupcov zúčastnených univerzít, ktorí diskutovali o otázkach teórie a praxe RĽZ, harmonograme projektu, zodpovednosti (výstupy, publikum, propagácia atď.) a spôsob šírenia výsledkov.

16. – 17. 03. 2023 | Zoznamovací workshop celého tímu

Workshop na pôde Ekonomickej fakulty UMB slúžil na vytvorenie pracovných vzťahov medzi účastníkmi projektu. Výsledkom je tiež návrh výskumného nástroja, ktorý sa použil pri získavaní relevantných údajov.

marec – august 2023 | Dotazníkový prieskum

Údaje boli zbierané pomocou vytvoreného dotazníka. Respondentmi boli manažéri ľudských zdrojov, personalisti alebo iní zástupcovia podnikov vo všetkých krajinách. Celkový počet respondentov v krajinách V4 dosiahol počet 2093.

27. – 28. 06. 2023 | Návrh spracovania výsledkov

Druhé stretnutie projektového tímu na pôde Obchodně podnikatelskej fakulty Slzskej univerzity v Opave so sídlom v Karvinej. Predmetom diskusií boli predovšetkým kompatibilita dát a ich analýza a realizácia ďalších projektových aktivít spojených s prezentáciou výsledkov výskumu.

15. 12. 2023 | Panelová diskusia

Online panelová diskusia s odborníkmi je ďalším kľúčovým míľnikom v projekte. Jej účastníkmi boli 4 manažéri z praxe a 4 zástupcovia projektového tímu. Predmetom boli prvé súhrnné výsledky dotazníkového prieskumu. Bližšie informácie.

marec 2024 | Workshopy v krajinách V4

Workshopy organizované projektovými partnermi v jednotlivých krajinách, na ktorých prebiehali odborné prednášky na aktuálne témy z oblasti riadenia ľudských zdrojov. Cieľom workshopov bolo poskytnúť vysokoškolským pedagógom najnovšie trendy v oblasti riadenia ľudských zdrojov, zvýšiť záujem účastníkov (študentov vysokých škôl, lektorov a manažérov podnikov) o výzvy silného rozvoja regionálneho trhu práce a diskutovať o predpokladoch kvality života zamestnancov, spolu s rastúcou spokojnosťou a motiváciou.

2024 | Publikačné výstupy

Články v renomovaných svetových vedeckých časopisoch o aktuálnom stave RĽZ v krajinách V4, propagácia výsledkov výskumu v zrozumiteľnom jazyku na komerčných webstránkach zaoberajúcich sa problematikou riadenia ľudských zdrojov, na weboch organizácií združujúcich manažérov ľudských zdrojov a/alebo špecialistov, v odborných časopisoch zameraných na problematiku RĽZ a priamo u respondentov (v prípade záujmu).

Skúmanie bolo realizované v rokoch 2023-2024 na vzorke 384 podnikov zo Slovenska, 832 z Česka, 500 z Poľska a 377 z Maďarska.

Výsledky prieskumu

V4_prehlad_vysledky_tab.pdf

Zaujali vás moje služby? Kontaktujte ma.

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on linkedin
LinkedIn

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *